Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

inna
Myślę, że głównym celem życia jest poszukiwanie szczęścia.
— Dalejlama
Reposted fromsewinglover sewinglover

March 21 2017

inna
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll
4624 ad38 500
inna
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
inna
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
inna
I łóżko. Łóżko jest moim przyjacielem. Nie ma jak łóżko.
— Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
8527 291e
Reposted fromerial erial viaampajewska ampajewska
inna
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarudosci rudosci

March 10 2017

inna
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
inna
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
inna
6831 138d
Reposted frombaccha baccha
inna
9766 528a 500
inna
Gdy patrzę na to, co się dzieje i co ta władza robi, powiem jedno:
JEST MI STRASZNIE WSTYD.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaawaken awaken
inna
Reposted frommayamar mayamar viaotella otella

March 09 2017

inna
must. eat. cookie
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaotella otella
inna
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
inna
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viakingavonschabert kingavonschabert
inna
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafremde fremde
inna
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafremde fremde
inna
4021 b0d8 500
Reposted frombaccha baccha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl